Laadukas tiedolla johtaminen vaatii erinomaisia tiedon visualisointi -taitoja

Tiedolla johdettu organisaatio tekee päätökset dataan perustuen. Tiedon visualisointi on avaintaito, joka parantaa merkittävästi päätöksentekoprosessia.

Julkaistu:
Henkilöt esittelevät ja tulkitsevat graafeja tietokoneen näytöltä ja esityksistä.

Kuvitellaan tilanne, jossa yritys valmistaa teollisesti tuotetta. Yrityksen menestyksen kaksi tärkeintä tekijää ovat tuotannon tehokkuus ja tuotteiden laatu. Tuotantojohtaja on havainnut, että joidenkin tuotteiden laatutarkastuksissa on havaittu laatupoikkeamia, mikä on vaikuttanut negatiivisesti tuotannon tehokkuuteen ja lisännyt palautusten määrää.

Hän päättää käyttää tiedolla johtamisen lähestymistapaa ongelman ratkaisemiseksi.

Ensimmäinen askel on tiedon kerääminen. Hän käyttää laatu- ja tuotantodataa kerätäkseen tietoja siitä, mitkä ovat tuotteiden yleisimmät laatuongelmat ja missä vaiheissa tuotantoa ne yleensä ilmenevät. Tämän tiedon perusteella hän luo visualisoinnin, joka auttaa häntä ymmärtämään ongelman syvemmin.

Toinen askel on tiedon analysointi. Tuotantojohtaja analysoi tietoja ja visualisointeja selvittääkseen, missä vaiheissa laatuongelmat ilmenevät useimmiten ja mitkä prosessin vaiheet ovat ongelmallisimpia. Tämän tiedon perusteella hän löytää yhden prosessin vaiheen, joka näyttää olevan laatuongelmien pääasiallinen lähde.

Kolmas askel on päätöksen tekeminen ja toimintaan ryhtyminen. Tuotantojohtaja käyttää tätä tietoa päätöksen tekemiseen siitä, miten ongelma ratkaistaan. Hän ehdottaa tietyn vaiheen muuttamista ja kokeilee uutta menetelmää, joka korjaa tämän ongelman.

Neljäs askel on tulosten seuranta ja arviointi. Tuotantojohtaja seuraa uuden menetelmän vaikutuksia ja arvioi niiden tehokkuutta laadun parantamisessa ja tuotannon tehokkuuden lisäämisessä. Hän käyttää uusia visualisointityökaluja seuratakseen tuloksia ja tehdäkseen tarvittaessa muutoksia uudessa menetelmässä.

Tiedolla johdettu organisaatio on organisaatio, joka käyttää päätöksenteossa laajasti dataa ja analyyseja. Tämä auttaa organisaatiota tekemään parempia päätöksiä, tunnistamaan mahdollisuuksia ja löytämään keinoja kehittää toimintaansa. Yksi avainasia, joka auttaa organisaatiota käyttämään tietoa tehokkaasti, on tiedon visualisointi.

Tämä esimerkki osoittaa, kuinka tiedolla johdettu päätöksenteko voi auttaa organisaatiota tunnistamaan ongelmia ja parantamaan tehokkuuttaan ja laatuaan. Tiedolla johtaminen mahdollistaa tehokkaamman päätöksenteon ja toiminnan, joka perustuu faktoihin, ja auttaa organisaatioita saavuttamaan parempia tuloksia.

Miksi tiedolla johtaminen on tärkeää

Kuten edeltävä esimerkki osoittaa tiedolla johtaminen auttaa tunnistamaan ongelmia ja pystyy ratkaisemaan niitä tehokkaasti. Dataa on saatavilla tänä päivänä enemmän kuin koskaan ja useimpien organisaatioiden avainmittareita ja arvon ajureita kyetään mittaamaan yhä tarkemmin - toimialasta riippumatta.

Tiedolla johtaminen voi vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten parantaa asiakastyytyväisyyttä? Tiedolla johtaminen voi auttaa organisaatiota ymmärtämään asiakkaidensa tarpeita ja toiveita, jotta organisaatio voi kehittää tuotteitaan ja palveluitaan vastaamaan paremmin asiakkaiden odotuksia.
  • Miten vähentää tuotantokustannuksia? Tiedolla johtaminen voi auttaa organisaatiota tunnistamaan tehottomuutta ja pullonkauloja tuotantoprosessissa, jotta organisaatio voi kehittää prosessejaan ja vähentää kustannuksiaan.
  • Miten löytää uusia markkinoita tai liiketoimintamahdollisuuksia? Tiedolla johtaminen voi auttaa organisaatiota tunnistamaan uusia markkinoita tai segmenttejä, joille organisaatio voi laajentaa liiketoimintaansa tai kehittää uusia tuotteita ja palveluita.
  • Miten parantaa henkilöstön tehokkuutta ja tuottavuutta? Tiedolla johtaminen voi auttaa organisaatiota ymmärtämään paremmin henkilöstön käyttäytymistä, jotta organisaatio voi kehittää henkilöstön koulutus- ja kehittämisohjelmiaan sekä työympäristöjään.
  • Miten vähentää riskiä liiketoiminnassa? Tiedolla johtaminen voi auttaa organisaatiota tunnistamaan riskejä ja haavoittuvuuksia liiketoimintaprosesseissa, jotta organisaatio voi kehittää riskienhallintastrategioitaan ja välttää mahdollisia ongelmia.

Tiedolla johtamalla voidaan tehdä parempia päätöksiä, sillä päätöksenteon perustana on oikea ja ajantasainen tieto. Tämä vähentää riskiä tehdä virheellisiä päätöksiä ja parantaa organisaation suorituskykyä.

Mitä riskejä on tiedolla johtamisessa

Tiedolla johtamisen taustalla on oltava aina faktaan perustuva tieto. Virheellinen tai puutteellinen tieto voi johtaa organisaation tekemään vääriä päätöksiä.

Tiedolla johdettuja päätöksiä ei kannata myöskään tehdä liian kapealla näkökulmalla keskittyen vain muutamaan mittariin. Silloin jokin tärkeä tieto voi kokonaan jäädä huomaamatta.

Liiallinen riippuvuus tiedosta voi johtaa siihen, että päätöksiä tehdään vain tietojen perusteella jättäen huomiotta ihmisten ja muiden tekijöiden vaikutuksen. Tämä voi johtaa puutteellisiin päätöksiin, joissa ei huomioida tärkeitä ihmisiin ja suhteisiin liittyviä tekijöitä.

Mitkä ovat tiedolla johtamisen tärkeimmät askeleet

Jotta dataa voitaisiin käyttää organisaation toimeenpanevana voimana, tarvitaan harkittuja askeleita sen toteuttamiseksi. Näin pääset tiedolla johtamisessa alkuun.

Määritä tavoitteesi

Missä organisaatiosi haluaa olla tulevaisuudessa? Mitkä ovat organisaatiosi avainmittarit?

Tavoitteiden määrittely on erittäin tärkeää tiedolla johtamisessa, sillä tavoitteiden avulla organisaatio voi suunnata toimintansa oikein ja varmistaa, että se saavuttaa haluamansa tulokset. Tavoitteiden määrittely auttaa organisaatiota keskittymään tärkeisiin asioihin ja tekemään päätöksiä, jotka tukevat organisaation tavoitteita.

Tiedolla johtamisessa tavoitteiden määrittely auttaa organisaatiota tunnistamaan, mitä tietoa se tarvitsee ja miten sitä käytetään organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden määrittely auttaa myös organisaatiota arvioimaan, miten sen suorituskyky vastaa asetettuja tavoitteita ja mittaamaan edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa.

Tietojen kerääminen

Tietojen kerääminen voi tapahtua useista eri lähteistä, kuten asiakkailta, työntekijöiltä, tuotantoprosesseista ja markkinoilta. Tiedot tulee tallentaa organisoituun ja helppokäyttöiseen muotoon, jotta niitä voidaan myöhemmin käsitellä ja analysoida.

Tietojen analysointi

Analysointi on tiedolla johtamisen ydintoimintoja. Tämä tarkoittaa tietojen järjestämistä, käsittelyä ja tulkintaa, jotta niistä saadaan arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi. Analysointiin käytetään usein erilaisia työkaluja ja menetelmiä, kuten tilastollisia analyyseja, koneoppimista, tekoälyä ja tiedon visualisointia.

Tiedon visualisointi

Tiedon visualisointi auttaa tietojen muuttamisessa helposti ymmärrettävään muotoon, kuten kaavioihin, kuvaajiin ja graafeihin. Visualisointi auttaa havainnollistamaan ja jäsentämään tietoa, jolloin se on helpompi ymmärtää ja käyttää päätöksenteossa.

Tiedon jakaminen

Tiedon jakaminen organisaatiossa on tärkeää, jotta tieto saadaan tehokkaasti käyttöön päätöksenteossa. Tämä tarkoittaa sitä, että tietoa jaetaan organisaation eri osapuolille sopivalla tavalla, jotta he voivat hyödyntää sitä työssään.

Tiedon jakaminen on tehokkaampaa, kun tiedot on järjestetty helposti ymmärrettävällä tavalla. Tietojen jäsennys ja visualisointi auttaa sidosryhmiä ymmärtämään tietoa paremmin ja tekemään päätöksiä sen pohjalta.

On tärkeää, että tiedot ovat helposti saatavilla ja että niitä voi käyttää eri tarkoituksiin. Tietojen jakaminen eri muodoissa, kuten graafisina esityksinä tai interaktiivisina dashboardeina, auttaa eri sidosryhmiä hyödyntämään tietoa parhaalla mahdollisella tavalla.

Toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus

Analyysin ja tiedon visualisoinnin jälkeen organisaation on suunniteltava toimenpiteitä ja päätöksiä, jotka perustuvat tietoon. Tämä tarkoittaa esimerkiksi uusien strategioiden, toimintamallien tai tuotteiden suunnittelua tai olemassa olevien toimintojen kehittämistä.

Tulosten seuranta

Tiedolla johtamisen viimeinen askel on tulosten seuranta. Tämä tarkoittaa tietojen seurantaa ja arviointia, jotta organisaatio voi arvioida, kuinka hyvin toimenpiteet ovat toimineet ja miten niitä voidaan parantaa tulevaisuudessa.

Vinkkejä tiedolla johtamiseen

Tässä muutamia vinkkejä, jotka ovat olennaisia tiedolla johdetun organisaation menestyksen kannalta.

Löydä tarina

Pelkkä lukujen tarkastelu ei vielä johda parempaan päätöksentekoon organisaatioissa. Ihmisten on kyettävä ymmärtämään miksi jokin asia näyttää joltakin. Data on hyvä vastaamaan kysymyksiin siitä mitä on tapahtunut, mutta usein tarvitaan ihmisen tulkintaa siihen miksi jotakin on tapahtunut. Kun löydät selityksen asialla, on helpompi ymmärtää, mitä asialle kannattaa tehdä.

Käytä oikeita työkaluja

Valitse oikeat työkalut tiedon visualisointiin organisaatiosi tarpeiden mukaan. Tämä voi sisältää monenlaisia ohjelmistoja ja alustoja, jotka auttavat organisaatiota visualisoimaan tietoa ja jakamaan sitä tehokkaasti.

Interaktiiviset visualisointityökalut voivat olla erittäin hyödyllisiä tiedolla johdetun organisaation toiminnassa. Ne tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden tutkia tietoa monipuolisesti ja tehdä yksilöllisiä analyysia, mikä auttaa organisaatiota tunnistamaan uusia trendejä ja löytämään arvokasta tietoa.

Interaktiiviset visualisointityökalut voivat tarjota organisaatiolle useita etuja. Ensinnäkin ne mahdollistavat tietojen syvällisemmän analyysin ja helpottavat tietojen yhdistämistä eri lähteistä. Tämä auttaa organisaatiota tunnistamaan yhteyksiä eri tietojen välillä ja tekemään parempia päätöksiä.

Toiseksi, interaktiiviset visualisointityökalut voivat auttaa organisaatiota havaitsemaan poikkeamia ja tunnistamaan trendejä nopeammin kuin perinteiset raportit. Niiden avulla organisaatio voi havaita ongelmat tai mahdollisuudet nopeammin ja reagoida niihin nopeammin.

Lisäksi interaktiiviset visualisointityökalut voivat parantaa organisaation tiedon jakamista ja kommunikaatiota. Niiden avulla organisaatio voi esittää tietoa helpommin ymmärrettävässä muodossa, joka helpottaa päätöksentekoa ja parantaa yhteistyötä organisaation eri osastojen välillä.

Markkinoilla on useita erilaisia interaktiivisia työkaluja tiedon visualisointiin, kuten Tableau. Lisäksi JavaScript-pohjaisella D3-kirjastolla voi kehittää täysin organisaation tarpeeseen räätälöityjä visualisointeja, kuten erilaisia karttoja ja hierarkiarakenteita.

Paranna tiedon visualisointi -kyvykkyyksiä

Tiedon visualisointi on tärkeää tiedolla johdetussa organisaatiossa monesta syystä. Visualisointi auttaa organisaation jäseniä ymmärtämään tietoa paremmin. Tietojen esittäminen visuaalisesti voi auttaa organisaation jäseniä havainnoimaan trendejä ja poikkeamia, tunnistamaan ongelmia ja mahdollisuuksia sekä ymmärtämään organisaation toimintaa yleisellä tasolla. Tämä auttaa organisaation jäseniä tekemään parempia päätöksiä, sillä heillä on parempi käsitys organisaation tilasta ja tarpeista.

Lue konkreettiset vinkit tiedon visualisointiin toisesta blogikirjoituksestani

Kouluta

Organisaation tiedon visualisointi -kyvykkyyksiä voi parantaa monella tapaa - yksi niistä on koulutus. Koulutus voi kattaa kaikki graafisen suunnittelun perusasiat, kuten typografian, värien käytön, suunnittelun perusperiaatteet ja tietenkin tiedon visualisoinnin.

Näytä hyviä esimerkkejä

Toinen erinomainen metodi on hyvien esimerkkien esittäminen. Esitä esimerkkejä mielestäsi hyvästä tiedon visualisoinnista ja anna henkilöstön käydä niitä läpi. Tämän avulla he voivat ymmärtää paremmin, kuinka laadukas tiedon visualisointi toimii käytännössä.

Anna palautetta

Anna henkilöstölle palautetta heidän suunnittelemistaan materiaaleista ja kannusta heitä kehittämään taitojaan. Tämä auttaa heitä ymmärtämään, mikä toimii ja mikä ei, ja auttaa heitä kehittymään sekä tiedon visualisoinnissa että graafisessa suunnittelussa.

Tee valmiita malleja

Kolmas vinkki on valmiiden mallien käyttäminen. Mallit, eli ns. templatet, auttavat luomaan graafisista esityksistä ja visualisoinneista ammattimaisia, selkeitä ja luettavia.

Mallien avulla asettelujen ja tyylien luominen ei jää muiden alojen asiantuntijoiden harteille, vaan he pystyvät keskittymään paremmin ydinosaamiseensa. Kiteytettynä mallit auttavat tekemään hyvistä visualisointikäytännöistä helposti toistettavia ja ne saavat materiaalit näyttämään yhtenäisiltä ja ammattimaisilta. Johdonmukaisuus auttaa myös vahvistamaan organisaation brändiä.

Käytä ulkopuolista asiantuntijaa

Mallien luomisessa voi auttaa infografiikan ja tiedon visualisoinnin asiantuntija, joka tuntee tiedon visualisoinnin käytännöt ja osaa sovittaa nämä yhteensopiviksi organisaation graafisen ilmeen kanssa. Tiedon visualisoinnin asiantuntijalta voi saada arvokasta näkemystä parhaista tiedon esittämisen tavoista. Lisäksi ulkopuolisen näkökulma voi auttaa näkemään organisaation dataa uudesta näkökulmasta.

Jos datasi on monimutkaista tai organisaatiosta puuttuu sisäinen tiedon visualisoinnin asiantuntemus, myös näissä tapauksissa ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen voi olla järkevää. Asiantuntijan käyttäminen voi olla nopeampaa kuin kehittää organisaation sisäistä tiedon visualisointi -kyvykkyyttä.

Aseta mitattavat tavoitteet tiedolla johdetulle organisaatiolle

Tiedolla johtamisen näkökulmasta organisaation kannattaa asettaa päätavoitteekseen sellaiset mittarit, jotka ovat selkeitä ja mitattavia. Niiden avulla näkee, miten tavoitteisiin päästään. Mitattava tavoite voisi olla esimerkiksi asiakasmäärän kasvattaminen 20 % tai tyytyväisten asiakkaiden määrän kasvattaminen 10 %.

Tavoitteita tulee myös seurata. Tavoitteiden seuranta auttaa organisaatiota myös tunnistamaan aikaisessa vaiheessa, jos jokin ei etene suunnitellusti. Tämä mahdollistaa nopean toiminnan, jotta organisaatio voi korjata suunnan ja varmistaa, että sen tavoitteet saavutetaan.

Tavoitteiden seurantaan dashboard on erinomainen työkalu

Dashboardeja voidaan käyttää erinomaisena työkaluna tiedolla johdetun organisaation tavoitteiden seurantaan. Dashboard on yleensä interaktiivinen näyttö, joka sisältää tietoa organisaation suorituskyvystä, kuten kriittisiä mittareita, graafisia esityksiä ja muita visuaalisia elementtejä. Dashboardeilla voidaan helposti tarkastella organisaation tavoitteiden saavuttamista ja sen onnistumista suhteessa tavoitteisiin.

Tavoitteiden seuranta dashboardilla perustuu yleensä mittareihin, jotka on valittu organisaation tavoitteiden mukaisesti. Dashboardeissa voidaan käyttää erilaisia mittareita, kuten taloudellisia mittareita, asiakastyytyväisyysmittareita ja henkilöstömittareita. Näiden mittareiden avulla organisaatio voi seurata tavoitteidensa saavuttamista ja tehdä tarvittavat muutokset.

Dashboardeissa voi käyttää myös erilaisia graafisia esityksiä, kuten pylväs- ja linjakaavioita, ympyräkaavioita ja karttoja, jotta organisaatio voi helposti ymmärtää tavoitteidensa saavuttamisen tilan. Näiden graafisten esitysten avulla organisaatio voi tunnistaa trendejä, havaita poikkeamia ja kehittää parempia tapoja saavuttaa tavoitteensa.

Dashboardeja käyttämällä organisaatio voi myös helposti tarkastella tavoitteiden saavuttamista eri tasoilla, kuten organisaation tasolla, tiimitasolla ja yksilötasolla. Tämä auttaa organisaatiota tunnistamaan sen vahvuudet ja heikkoudet ja kehittämään parempia tapoja saavuttaa tavoitteet.

Dashboardeja käyttämällä organisaatio voi helposti jakaa tietoa tavoitteiden saavuttamisesta kaikkien organisaation jäsenten kanssa. Tämä auttaa luomaan yhteistä ymmärrystä organisaation tavoitteista ja edistää avointa viestintää organisaatiossa.

Tavoitteiden seuranta dashboardilla on tehokas tapa seurata organisaation onnistumista suhteessa sen tavoitteisiin. Dashboardeilla voidaan käyttää erilaisia mittareita, graafisia esityksiä ja muita visuaalisia elementtejä, jotta organisaatio voi helposti tarkastella tavoitteidensa saavuttamista. Dashboardeja käyttämällä organisaatio voi tunnistaa sen vahvuudet ja heikkoudet ja kehittää parempia tapoja saavuttaa tavoitteensa.

Aikatauluta ja resursoi realistisesti

Tiedolla johtaminen ei onnistu kaikissa organisaatioissa käden käänteessä. Syitä voivat olla esimerkiksi epäluotettavien tai vanhentuneiden tietojen käyttö, epärealistinen tavoitteiden asettaminen tai väärät mittarit. Myös huonosti tai harhaanjohtavasti esitetty tieto ja infografiikka saattavat ajaa tiedolla johdetun organisaation huonoon jamaan. Tällöin on tärkeää selvittää syyt haasteisiin ja toteuttaa tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Tässä muistilista tiedolla johtamisen haasteista ja niiden ratkaisuista:

Tarkista tietojen luotettavuus ja ajantasaisuus

Organisaation on varmistettava, että käytetyt tiedot ovat luotettavia ja ajanmukaisia. Tiedonkeruuprosessi on tärkeää tarkistaa, jotta varmistetaan, että tiedot ovat oikeita ja ajan tasalla. Jos tiedot ovat vanhentuneita tai epätarkkoja, organisaation päätöksentekokyky heikkenee.

Aseta realistiset tavoitteet

Organisaation on varmistettava, että sen asettamat tavoitteet ovat realistisia ja saavutettavissa organisaation resursseilla. Jos tavoitteet ovat epärealistisia, organisaation jäsenet voivat menettää motivaationsa, ja tiedolla johtaminen ei toimi.

Valitse oikeat mittarit

Organisaation on valittava mittarit, jotka ovat yhteydessä sen tavoitteisiin ja jotka antavat tarkkoja ja merkityksellisiä tietoja sen suorituskyvystä. Jos mittarit eivät ole yhteydessä organisaation tavoitteisiin, organisaatio ei voi seurata tavoitteiden saavuttamista.

Kehitä parempia visualisointeja

Organisaation on varmistettava, että sen tiedon visualisointi on ymmärrettävää organisaation jäsenille. Jos visualisointi ei ole ymmärrettävää, organisaation jäsenet eivät voi käyttää tietoa päätöksentekoon.

Kokeile erilaisia lähestymistapoja

Jos tiedolla johtaminen ei toimi, organisaatio voi kokeilla erilaisia lähestymistapoja. Organisaatio voi etsiä uusia tapoja kerätä tietoa ja valita uusia mittareita, jotka ovat paremmin yhteydessä sen tavoitteisiin. Organisaatio voi myös käyttää uusia työkaluja ja teknologioita tiedon visualisoinnissa. Tämä voi sisältää uusien ohjelmistojen käyttöönottoa, datan analysointia tekoälyllä tai uusien visualisointitekniikoiden käyttöä.

On myös tärkeää muistaa, että tiedolla johtaminen on jatkuva prosessi. Organisaation on säännöllisesti arvioitava tiedolla johtamisen käytäntöjään ja tehtävä tarvittavat muutokset sen varmistamiseksi, että sen toimintatavat ovat linjassa sen tavoitteiden kanssa. Tämä voi sisältää mittareiden päivittämistä, tiedonkeruuprosessin tarkistamista tai koulutuksen tarjoamista organisaation jäsenille.

Lopuksi

Tiedolla johtaminen on tärkeää organisaation menestyksen kannalta. Tiedolla johtaminen auttaa organisaatiota tekemään faktoihin perustuvia päätöksiä sen sijaan, että päätökset perustuisivat arvailuihin tai oletuksiin. Tämä auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa tehokkaammin. Tiedolla johtamisessa tiedon visualisointi on olennainen osa, sillä se auttaa organisaation jäseniä ymmärtämään tietoa paremmin ja tekemään päätöksiä sen perusteella.

Tiedon visualisoinnissa on kuitenkin tärkeää huomioida monia tekijöitä, kuten käytettävissä oleva data, organisaation tavoitteet ja käyttäjien tarpeet. Tiedon visualisoinnin asiantuntijan käyttäminen voi auttaa organisaatiota suunnittelemaan ja kehittämään parempia visualisointeja, jotka ovat ymmärrettäviä organisaation jäsenille. Tiedolla johtamisen tavoitteiden asettaminen, mittareiden valinta ja tiedon kerääminen ovat myös tärkeitä osia tiedolla johtamista, ja niiden on oltava linjassa organisaation tavoitteiden kanssa.

Tiedolla johtamisen avulla organisaatio voi myös parantaa sen kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Tiedolla johtamisessa käytetään reaaliaikaista dataa, joten organisaatio voi tunnistaa nopeasti muutokset markkinoilla ja reagoida niihin nopeasti. Tämä voi auttaa organisaatiota pysymään kilpailukykyisenä.

- Joel Kanerva


Lue lisää

Lataa ilmainen infografiikka ja tiedon visualisointi -opas

Saat ilmaisen oppaan tiedon esittämiseen, kun tilaat uutiskirjeeni.

Opit oppaan avulla kolme avaintaitoa tiedon parempaan esittämiseen. Tilaamalla oppaan saat myös uutiskirjeeni. Uutiskirjeessä annan vinkkejä infografiikan esittämiseen ja tiedon visualisointiin.

Parempia esityksiä -kirjan kansikuva

Kiinnostuitko?

Toteutan kaiken kokoisia projekteja pienistä hankkeista suuritöisiin kokonaisuuksiin. Osa kumppanuuksistani on muutaman tunnin projekteja, toiset pitkäaikaisia asiakkuuksia.

Hinnoitteluni perustuu tuntiarvioon ajankäytöstä tai asiakkaan halutessa toteutuneisiin työtunteihin.

Pohditko infografiikkaprojektin aloittamista? Tarjoan ilmaista konsultaatiota uusille asiakkaille.

Valokuva henkilöstä Joel Kanerva